สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักการอนุญาต
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักบริหารกลาง
สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักกฏหมาย สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
สำนักโครงการพระราชดำริ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  


ให้ผู้สมัครตรวจสอบประกาศรับสมัครอีกครั้งเนื่องจากประกาศรับสมัครมีการแก้ไข